УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ СИСТЕМИ Qbill

1.ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Система - програмний сервіс.
1.2. Програма - програмне забезпечення, виняткове право на яке належить Виконавцю, розташоване за адресою www.qbill.eu в мережі Інтернет і призначене для самостійного ведення первинного обліку.
1.3. Оновлення Програми - програмне забезпечення, яке змінює, що заміняє і / або доповнює Програму і / або її складові частини. Всі оновлення Програми є її невід'ємними складовими частинами.
1.4. Офіційний сайт Системи - сайт, на якому розміщена Система, пакети, умови та інша необхідна для роботи інформація.
1.5. Сторінка реєстрації - сторінка в інтернет-мережі за адресою www.qbill.eu, що служить для введення необхідних даних при реєстрації користувача.
1.6. Ухвалення умов користування - повне і беззастережне прийняття Умов шляхом здійснення всіх дій, зазначених у пункті 2.2.
1.7.Услуга - послуга, яка надається Системою Замовнику онлайн.
1.8.Консультація - консультування користувача про можливості системи.
1.9.Пакет - набір функціоналу, наданого Системою.
1.10. Функціонал - набір інструментів.
1.11. База даних - інформація, введена замовником в Систему.
1.12. Період користування - період тривалістю 30 днів, протягом якого Замовник користується обраним пакетом.
1.13. Абонентна плата - плата, що стягується за період користування послугою.
1.14. Виконавець - юридична особа, яка володіє всіма правами на Систему.
1.15. Замовник - юридична або фізична особа, яка зареєструвалася Системі.
1.16. Сторони - Виконавець і Замовник.
1.17. Користувач - особа, якій Замовник надав можливість користуватися Системою.
1.18. Логін і пароль - ввідні дані, що формуються Замовником з метою безпеки.

2. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ
2.1. Замовнику надаються не виключне право користування Системою на основі обраного пакета.
2.2. Підтвердження надходження абонентної плати на розрахунковий рахунок Виконавця є беззаперечним підтвердженням прийняття Умов користування і повне їх дотримання.

3. НАДАННЯ ПОСЛУГИ
3.1. Замовник зобов'язаний ознайомитися з послугами, що надаються Системою, їх вартістю на офіційному сайті Системи.
3.2. Замовник несе самостійну відповідальність за внесені дані в Систему, за використання логіна і пароля.
3.3. Дії, здійснені в Системі з використанням реєстраційних даних Замовника, вважаються діями самого замовника.
3.4. Дії, здійснені в Системі з використанням реєстраційних даних Користувача, вважаються діями самого Користувача.
3.5. Виконавець не несе відповідальності за несанкціонований вхід в Систему третіх осіб з використанням реєстраційних даних Замовника та Користувача.
3.6. Замовник, Користувач погоджуються на отримання по електронній пошті інформації про Систему. Замовник, Користувач мають право відмовитися від отримання інформації.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Виконавець зобов'язаний:
4.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до їх описом, опублікованому на офіційному сайті;
4.1.2. Надавати Замовнику доступ до послуг не пізніше трьох робочих днів після отримання оплати;
4.1.3. Забезпечувати Замовнику доступ до функціонала, що входить в обраний Замовником пакет.
4.1.4. Забезпечувати безперебійне функціонування системи. Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості користуватися Системою через причин, що виникли не з вини Виконавця;
4.1.5. Забезпечувати збереження, цілісність і конфіденційність даних Замовника;
4.1.6. У разі відсутності коштів на балансі Замовника зберігати базу даних Замовника протягом одного місяця, якщо Сторони не домовилися про інше. Після закінчення зазначеного терміну Виконавець зобов'язаний видалити базу Замовника з повною втратою інформації без виникнення для себе правових наслідків;
4.1.7. Забезпечити настройку і зміни в Системі згідно з вимогами чинного законодавства, якщо ці вимоги безпосередньо впливають на процес обробки і виведення даних Системи;
4.1.8. Не надавати інформацію про Замовника третім особам, за винятком правоохоронних і судових органів країни, що діють на основі законодавства країни.
4.2. Виконавець не надає консультації з бухгалтерського обліку країни, складання юридичних документів, договорів.
4.3. Виконавець не коментує чинне законодавство країни.
4.4. Виконавець залишає за собою право реалізувати вимоги законодавства країни в будь-якій формі, що не суперечить законодавству країни.
4.5. Виконавець не несе відповідальності за некваліфіковану роботу Замовника та Користувача в Системі.
4.6. Виконавець не надає технічну документацію Системи.
4.7. Виконавець має право:
4.7.1. Блокувати доступ Замовника до системи, якщо Замовник надав неправдиву інформацію в реєстраційній формі, а також не вносить необхідні зміни до законодавства країни;
4.7.2. В односторонньому порядку вносити зміни в Систему, пов'язані зі зміною технології обробки інформації, виправленням виявлених помилок і вдосконаленням Системи (скорочення часу реакції системи на дії користувача, зменшення часу обробки даних, поліпшення захисту від помилок, розширення функцій, підвищення зручності роботи з Системою і тому подібне);
4.7.3. Зберігати інформацію в хмарному сховищі;
4.7.4. Тимчасово призупинити надання Замовникові послуг з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню послуг, на час усунення таких причин;
4.7.5. Обмежувати, призупиняти доступ Замовника в Систему в разі фінансової заборгованості Замовника перед Виконавцем.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
5.1. Замовник зобов'язаний:
5.1.2. Ознайомитися з системою і переконатися, що Система задовольняє вимогам Замовника;
5.1.3. Використовувати систему для здійснення діяльності, що не суперечить законодавству країни;
5.1.4. Надавати правдиву, точну і повну інформацію в реєстраційній формі, підтримувати актуальність цих даних. В іншому випадку Виконавець має право застосувати пункт 4.7.1.
5.1.5. Оплачувати послуги Виконавця в порядку і строки обумовлених в пункті 6 Умов;
5.2. Замовник, відвідувачі мають право передавати свої права третім особам.
5.3. Замовник має право:
5.3.1. Міняти пакет на свій розсуд;
5.3.2. Відмовитися від послуг Виконавця, попередивши Виконавця про це в електронній формі за один місяць.

6. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Розмір абонентної плати відповідає вартості відповідного пакета, обраного Замовником. Вартість пакетів публікується на офіційному сайті Системи.
6.2. Розмір абонентної плати за замовлений пакет не залежить від фактичного користування послугою і використовується Замовником набору функціоналу в замовленому пакеті.
6.3. Нарахування абонентної плати проводиться кожні 30 (тридцять) днів.
6.4. Оплата за послугу здійснюється в повному обсязі за три робочих дні до початку наступного періоду користування Послугою.
6.5. Оплата здійснюється на підставі рахунку, представленого Виконавцем Замовнику. Замовник має право провести передоплату за послугу. На підставі отриманої передоплати Виконавець надає Замовнику рахунок.
6.6. Оплата за послугу стягується за місяць, квартал, рік на підставі електронного заяви Замовника.
6.7. Оплата здійснюється банківським переказом, за допомогою банківської посилання, або кредитною карткою. Виконавець не здійснює операції з готівкою.
6.8. У разі затримки оплати Виконавець має право застосувати пункт 4.7.4.
6.9. Виконавець в односторонньому порядку має право змінювати вартість послуг, що надаються, сповіщаючи про це не менш ніж за один місяць Замовника і розміщуючи відповідну інформацію на офіційному сайті. У разі, якщо Замовником була проведена оплата за квартал, рік, Виконавець не має право змінювати вартість послуги протягом всього періоду, сплаченого Замовником.
6.10. У разі дострокового припинення надання Послуг Виконавець здійснює повернення зробленої Замовником передоплати за заявою останнього. Сума невикористаної передоплати, що підлягає поверненню, розраховується з зробленої передоплати за вирахуванням вартості фактично наданих Послуг і фактично понесених Виконавцем витрат виходячи з періоду користування в тридцять днів. Повернення грошових коштів здійснюється тільки банківським перерахуванням. Перерахування коштів, що повертають третій особі на прохання Замовника не проводиться.

7. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Замовник доручає обробку персональних даних Виконавцю за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством країни.
7.1.1. Виконавець, який здійснює обробку персональних даних за дорученням Замовника, зобов'язаний дотримуватися принципів і правила обробки персональних даних, передбачені чинним законодавством країни.
7.1.2. Виконавець здійснює обробку персональних даних в частині збору, запису, накопичення, зберігання, блокування та інші дії необхідні для функціонування Системи.
7.2. Виконавець зобов'язується дотримуватися конфіденційності персональних даних та забезпечувати безпеку персональних даних при їх обробці, а також здійснює захист оброблюваних персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства країни.
7.3. Виконавець, який здійснює обробку персональних даних за дорученням Замовника, не зобов'язаний отримувати згоду суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.
7.4. Відповідальність перед суб'єктом персональних даних в частині обробки персональних даних несе Замовник.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Сторони гарантують дотримання конфіденційності інформації щодо персональних даних, комерційної, банківської таємниці та будь-яких інших видів таємниць, якщо інше не передбачено чинним законодавством країни.
8.2. Сторони гарантують збереження конфіденційності документації, інформації, знань і досвіду, отриманих в результаті роботи в Системі.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. Виконавець може тимчасово призупинити надання послуг при затримці оплати Замовником. Надання послуги поновлюється протягом трьох робочих днів після підтвердження погашення заборгованості, що утворилася.
9.2. У разі технічної неможливості продовжувати надання послуг Замовнику, Виконавець зобов'язаний попередити про це Замовника за 30 календарних днів до передбачуваної дати припинення надання послуг.
9.3. Виконавець ні за яких умов не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику в зв'язку з помилковими діями його користувачів, а також при несанкціонованому використанні Системи третіми особами з використанням реєстраційних даних Замовника та / або Користувача.
9.4. Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості доступу Замовника до Системи, якщо порушення доступу сталося з вини інтернет-провайдера.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
10.1. Виконавець, як і Замовник, не можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення Умов користування, будь-які затримки, недоліки в процесі надання послуг або збої в роботі обладнання та / або програмного забезпечення, причинами яких прямо або побічно є обставини поза сферою їх реального контролю , а саме: стихійні лиха, страйки, військові дії, ddos- атаки або блокують дії влади.
10.2. При виникненні обставин непереборної сили, Виконавець і Замовник вживатимуть всіх залежних від них дії з метою ліквідації наслідків цих обставин.

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ
11.1. Інформація, введена в систему Замовником, є його власністю і захищена від несанкціонованого використання відповідно до вимог законодавства країни.
11.2. Спори вирішуються шляхом угоди між Сторонами. Якщо Сторонам не вдається дійти згоди, спір вирішується в Харьюском повітовому суді (Естонія).
11.3. Термін закінчення давності вимог, що випливають з Умов, становить один рік.